بیمه های اشخاص

بیمه های اشخاص در ایران به سه گروه کلی تقسیم می شوند:
عمر، حوادث و درمان

بیمه حوادث

موضوع این بیمه سانحه وحادثه ای است که می تواند منجر به فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی و یا جزئی، از کارافتادگی موقت، جراحت و صدمات بدنی و هزینه های پزشکی گردد.

موضوع بیمه حوادث پرداخت غرامت معین در صورت فوت موردبیمه یا نقص عضو و از کار افتادگی و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است. خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش های اصلی در بیمه های حوادث می باشد و خطرات از کارافتادگی موقت و بستری در بیمارستان و هزینه های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعی قرار دارند.
بیمه های حوادث اکثراً به صورت پوشش خطرات ناشی از حوادث در تمام اوقات (24 ساعت شبانه روز) و در هر مکان و یا زمان در طول مدت بیمه نامه بوده و شامل خطرات شغلی، حرفه ای، ورزشی، ماموریت، مسافرت و ... می گردد.

رشته بیمه اشخاص(حوادث) مشتمل بر 9 زیررشته می باشد که عبارتند از:

بیمه حوادث انفرادی

در این بیمه شخص می تواند خود و یا فرد دیگری را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای مدت یک سال بیمه نماید. در این بیمه نامه تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت، نقص عضو جزئی و کلی دائم، از کارافتادگی، هزینه پزشکی، غرامت روزانه از کارافتادگی در اثر حادثه می باشد.حق بیمه در این بیمه نامه بر اساس شغل افراد تعیین می گردد.

بیمه حوادث گروهی

بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر می شود و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم می گردد. در این بیمه، بیمه گذار می تواند افرادی را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیر شغلی برای مدت یک سال بیمه نماید. حق بیمه در این قرارداد بر اساس شغل افراد و طبقه شغلی که 75% افراد را شامل می شود تعیین می گردد .

بیمه کارکنان دولت


در این نوع بیمه کارکنان دولت در مقابل حوادث 24 ساعته شغلی و غیر شغلی برای مدت یک سال بیمه می شوند. حق بیمه این بیمه بر اساس بخشنامه های صادره از طرف دولت تعیین می شود.

بیمه دانش آموزی


در این نوع قرارداد دانش آموزان بر اساس توافق نامه منعقد شده بین شرکت بیمه ایران و سازمان آموزش و پرورش تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند. شرایط ذکر شده در این توافق نامه تعیین کننده شرایط و حق بیمه می باشد.

بیمه دانشجویان


در این نوع قرارداد دانشجویان بر اساس توافق نامه منعقد شده بین شرکت بیمه ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند. شرایط ذکر شده در این توافق نامه تعیین کننده شرایط و حق بیمه می باشد.

بیمه مهدکودک ها


در این نوع قرارداد کودکان مهدکودک ها بر اساس توافق نامه منعقد شده بین شرکت بیمه ایران و سازمان آموزش و پرورش و یا سازمان بهزیستی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند. شرایط ذکر شده در این توافق نامه تعیین کننده شرایط و حق بیمه می باشد.

بیمه سازمان ها


در این بیمه هر سازمان می تواند کارکنان خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای مدت یک سال بیمه نماید. در این قرارداد تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت، نقص عضو جزئی و کلی دائم، از کارافتادگی، هزینه پزشکی، غرامت روزانه از کارافتادگی در اثر حادثه می باشد.حق بیمه در این بیمه نامه بر اساس طبقه شغلی اکثریت افراد (75% افراد) تعیین می گردد .

بیمه گروهی کوتاه مدت


در این بیمه هر گروهی می تواند اعضای خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای بازه های کوتاه مدت بیمه نماید. در این قرارداد تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت، نقص عضو جزئی و کلی دائم، از کارافتادگی، هزینه پزشکی، غرامت روزانه از کارافتادگی در اثر حادثه می باشد.حق بیمه در این بیمه نامه بر اساس طبقه شغلی اکثریت افراد (75% افراد) و با درنظر گرفتن تعرفه های کوتاه مدت تعیین می گردد .

بیمه حوادث خانواده


در این بیمه نامه سرپرست خانواده با پرداخت حق بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه روز در داخل و خارج از کشور بیمه می نماید.در این نوع بیمه نامه تعهدات بیمه گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه گذار می باشد.
بیمه حوادث نوروزی
در این بیمه نامه سرپرست خانواده با پرداخت حق بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه روز در مدت تعطیلات نوروزی در داخل و خارج از کشور بیمه می نماید.در این نوع بیمه نامه تعهدات بیمه گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه گذار می باشد.

بیمه درمان

در این گروه بیمه، بیمه گر متعهد می شود که کلیه هزینه های درمانی و بیمارستانی هریک از بیمه شدگان که براساس شرایط قرارداد و با رعایت فرانشیز توافق شده قابل پرداخت می باشد را جبران نماید. به طورکلی تعهدات بیمه گر شامل هزینه های ویزیت پزشک ، جراحی ، پانسمان ، انواع آزمایش های پزشکی ، مخارج بیهوشی ، هزینه های اتاق عمل و جابجایی به بیمارستان ، هزینه های دارو، دندانپزشکی ، دندان مصنوعی ، زایمان و هرچیز دیگری است که بیمه گر براساس شرایط قرارداد خود را ملزم به پرداخت آن کرده است .
رشته بیمه اشخاص(درمان) مشتمل بر 3 زیررشته می باشد که عبارتند از:

بیمه درمان گروهی تمام درمان


در این زیر رشته بیمه ای، بیمه ایران بیمه گر اول بیمه شدگان بوده و هزینه درمان ایشان را جبران می نماید. بر اساس این قراردادها هزینه های درمان با توجه به مندرجات قرارداد توسط بیمه گر جبران می شود.

بیمه درمان مسافرت به خارج از کشور


این بیمه نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می دهد و اعتبار آن در خارج از کشور می باشد. کلیه خدمات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین، مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین المللی شرکت کمک رسانی آکسا و یا مفری تضمین و ارائه می گردد. همچنین خسارت های وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می باشد .
بیمه درمان مسافران خارجی به داخل کشور(irha)
بر اساس این بیمه تمامی اتباع خارجی و ساکنین خارج ازکشور که قصد مسافرت به ایران را دارند با ابتیاع این بیمه، تحت پوشش قرار گرفته ، از مزایای آن استفاده خواهند نمود.

بیمه عمر


بیمه عمر از دیدگاه حقوقی، قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار متعهد می شود که در صورت فوت و یا حیات بیمه شده در زمان معینی مبلغی به عنوان سرمایه و یا مستمری به استفاده کننده (بیمه گذار یا شخص ثالث) تعیین شده از طرف او و یا وراث قانونی بپردازد.
خطر فوت در بیمه های عمر، به هر علت و شامل انواع بیماری ها و حوادث می باشد و فقط هزینه های جنگ و خودکشی از آن مستثنی شده، تنها تحت ضوابط خاصی تحت پوشش قرار می گیرند.
هدف اساسی بیمه های عمر ایجاد، جمع آوری ذخایر مالی، سرمایه گذاری، کسب سود حاصله از سرمایه گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه گر در قبال استفاده کنندگان می باشد.
در بیمه های عمر، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه معینی -به صورت ماهیانه، سالیانه یا یکجا-، مبلغ معینی را پس از پایان مدت بیمه نامه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می گیرد.

رشته بیمه اشخاص(عمر) مشتمل بر 13 زیررشته می باشد که عبارتند از:

بیمه عمر انفرادی


بیمه عمر انفرادی بیمه نامه ای است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در صورت فوت یا حیات بیمه شده ، سرمایه ای را بصورت یکجا به ذینفع یا استفاده کننده که در بیمه نامه قید گردیده است پرداخت نماید. در این نوع بیمه نامه بیمه گذار برای بیمه نمودن خود اقدام می نماید.

بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی


افرادی که از موسسات اعتباری یا بانک ها وام دریافت می دارند، چنانچه درطول مدت وام فوت کنند، پرداخت اقساط وام از سوی بازماندگان آنها مشکل و یا غیرممکن خواهد بود. وام گیرنده می تواند با خرید بیمه عمر مانده بدهکار برای خود، این مشکل را برطرف سازد. دراین نوع بیمه، هرگاه وام گیرنده (بیمه گذار) درطول مدت وام فوت کند، بیمه گر بقیه بدهی او را، ازتاریخ فوت تا پایان مدت وام، یکجا در وجه وام دهنده و یا استفاده کنندگانی که در بیمه نامه ذکر شده اند پرداخت می کند؛ درنتیجه بازماندگان او دینی درقبال موسسه وام دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بعد از فوت بیمه شده آزاد خواهد شد.

بیمه تامین آتیه فرزندان


والدین می توانند به منظور تامین هزینه تحصیلات فرزندان ، هزینه جهیزیه و همچنین هزینه ازدواج فرزندانشان از بیمه نامه آتیه فرزندان استفاده کنند.که فرزندان از بدو تولد می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند .

بیمه عمر زمانی انفرادی


در این نوع بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد. ولی اگر بیمه شده در پایان مدت در قید حیات باشد، بیمه گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست . امتیاز این بیمه ناچیز بودن حق بیمه آن می باشد . در بیمه های عمر زمانی انفرادی سن شخص بیمه شده به اضافه مدت بیمه نباید از 70 سال تجاوز نماید.

بیمه تمام عمر انفرادی


هدف در بیمه عمر اطمینان یافتن از آینده از طریق تأمین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد ذینفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا پس از فوت وی می باشد. تعهد شرکت بیمه در این زمینه در مقابل دریافت حق بیمه می باشد. بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه ، بطور مادام العمر متعهد می شود که اگر هر زمان و به هر علت ، بیمه شده فوت کند سرمایه مندرج در بیمه نامه را با اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع تامین شده به استفاده کننده بپردازد.

بیمه عمر و پس انداز انفرادی


در این بیمه، چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت نماید، در صورتیکه حق بیمه ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه نامه به اضافه سرمایه ای که ممکن است تا تاریخ فوت از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد، به ذینفع پرداخت شده و چنانچه این بیمه نامه تا پایان مدت ادامه یابد، سرمایه مندرج در بیمه نامه به اضافه سرمایه اضافی که ممکن است از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد به ذینفع پرداخت می شود.

بیمه تامین هزینه جهیزیه


در این نوع بیمه نامه بیمه گذار و بیمه شده پدر یا مادر دختر و یا در صورت عدم وجود آنان هر شخص دیگری است که علاقمند به تامین آینده دختر بوده و استفاده کننده در صورت فوت و یا حیات بیمه شده دختری است که بیمه نامه به نفع او صادر شده است.

بیمه جامع زندگی


این بیمه نامه علاوه بر تأمین منابع لازم برای آینده بیمه شدگان از قبیل دریافت سرمایه بیمه در زمان بازنشستگی، برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت و امکان دریافت مستمری، در رابطه با نحوه و مبلغ حق بیمه های پرداختی و ارائه خدمات به بیمه شدگان نیز دارای انعطاف پذیری زیادی بوده و با دارا بودن ضریب افزایش سالانه جهت حق بیمه و سرمایه فوت ، بیمه شده را در مقابل تورم فرضی آینده تجهیز می نماید.

بیمه های جامع عمر و سرمایه گذاری


بیمه عمر گروهی بیمه نامه ای است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در صورت فوت یا حیات بیمه شده ، سرمایه ای را بصورت یکجا به ذینفع یا استفاده کننده که در بیمه نامه قید گردیده است پرداخت نماید. در این نوع بیمه نامه بیمه گذار برای بیمه نمودن کارکنان خود اقدام می نماید.

بیمه تمام عمر گروهی


هدف در بیمه عمر اطمینان یافتن از آینده از طریق تأمین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد ذینفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا پس از فوت وی می باشد. تعهد شرکت بیمه در این زمینه در مقابل دریافت حق بیمه می باشد. بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه ، بطور مادام العمر متعهد می شود که اگر هر زمان و به هر علت ، بیمه شده فوت کند سرمایه مندرج در بیمه نامه را با اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع تامین شده به استفاده کننده بپردازد.

بیمه عمر مانده بدهکار


موسسات اعتباری یا بانک ها می توانند افرادی را که از آنها وام دریافت می دارند را بیمه نمایند تا چنانچه درطول مدت وام، وام گیرنده فوت کند، پرداخت اقساط وام از سوی بیمه گر انجام می شود، درنتیجه بازماندگان وام گیرنده دینی درقبال موسسه وام دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بعد از فوت بیمه شده آزاد خواهد شد .

بیمه عمر زمانی


در این نوع بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد. ولی اگر بیمه شده در پایان مدت در قید حیات باشد، بیمه گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست. امتیاز این بیمه ناچیز بودن حق بیمه آن می باشد .

بیمه عمر و پس انداز


افراد دوراندیش وآینده نگر با هرتوان مالی ازطریق پس اندازهای خود می توانند یک بیمه نامه عمروپس انداز داشته باشند . این بیمه نامه ازطریق جمع آوری پس اندازهای کوچک مردم سرمایه های بزرگ برای آنها تشکیل می دهد . به این بیمه عنوان بازنشستگی هم اطلاق می شود .

بیمه کارکنان دولت(عمر گروهی)


در این نوع بیمه، کارکنان دولت در مقابل فوت به هر علت به مدت یک سال بیمه می شوند. حق بیمه این بیمه بر اساس بخشنامه های صادره از طرف دولت تعیین می شود.