انواع بیمه های اتومبیل در ایران

بیمه های خودرو

بطور کلی گروه بیمه اتومبیل جبران کننده خسارت های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتش سوزی و سرقت به اتومبیل مورد بیمه، سرنشینان آن و اشخاص ثالث می باشد. علاوه بر موارد فوق شکست شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بیمه گذار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت، کاهش بهای اتومبیل در اثر تصادف، توقف اتومبیل خسارت دیده در مدت تعمیر نیز با دریافت حق بیمه اضافی قابل بیمه شدن می باشد. خسارت هایی که در اثر حوادث اتومبیل متوجه اشخاص ثالث می شود به موجب بیمه نامه شخص ثالث مورد تامین قرار می گیرد. بیمه شخص ثالث جنبه اجباری دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود می باشد.

بنابراین این گروه بیمه را می توان به دو بیمه نامه یکی بدنه و دیگری بیمه شخص ثالث و سرنشین تقسیم کرد.
1- بیمه های بدنه خودرو
2- بیمه های ثالث و سرنشین